• (037) 711 865
  • domucenikatrstenik@gmail.com

Дом ученика
средњих школа
Трстеник

Одлучите се да живите у организованим условима за време вашег средњошколског васпитања и образовања.

Васпитна делатност

Организацију васпитног рада одређује општа и интерна усмереност за унапређивање васпитно-образовног процеса и његове ефикасности за свестрани и што потпунији развитак личности, прихватање савремене технологије рада и услова у којима ће ученик бити истински субјекат, непосредни учесник одлучивања о питањима живота и рада, сарадник и активни учесник у процесу васпитања. Програм васпитног рада обухвата четири области:

Адаптација на живот у Дому
Адаптација ученика на живот у Дому је један од битних процеса који почиње доласком ученика у установу. Адаптација зависи од специфичности ученика, породице из које ученик долази, као и од домског амбијента, односа старијих ученика према новопридошлим, односом васпитача према ученицима итд. Циљ васпитног рада у овој области је подршка процесу прилагођавања ученика на живот у дому и окружењу у коме су дом и школа.

Учење и школска успешност
Циљ васпитног рада са ученицима у области учења је помоћ ученицима да самостално и успешно уче, постижу образовне резултате и изграде одговоран однос према школским обавезама и сопственом професионалном развоју.

Животне вештине
Циљ васпитног рада у области животних вештина је оспособљавање ученика за активан и одговоран однос према сопственом и туђем животу кроз стицање различитих животних вештина. Нарочито, је важан развој аутономне, компететне одговорне и креативне личности отворене за дијалог и сарадњу, која поштује себе и друге.

Живот у заједници
Циљ васпитног рада у области живота у заједници је оснаживање ученика за социјалну интеграцију. Задатак Дома је да понуди услове за остваривање задовољавање потенцијалних, аутентичних и свакодневних потреба ученика у слободном времену, а васпитача да ствара могућности за квалитетно испуњавање његовог времена: да саветује, упућије, даје пример, информише, објашњава, тумачи, указује на грешке, учествује у организацији разноврсних активности. Секције у Дому имају за циљ да, у оквиру слободног времена, обезбеде ученицима могућност за бављење рекреативним, спортско-такмичарским активностима и културно-уметничким активностима. У Дому је организован рад следећих секција: кошаркашка секција, секција стоног тениса, секција малог фудбала, шаховска секција, секција стрељаштва и уметничка секција. Улога васпитача ја да понуђеним садржајима предупреди пасивност и осећај празнине у времену ученика којим они слободно располажу. Кроз рад у секцијама ученици треба да подигну на виши ниво своје психофизичке способности и тако се припреме за напоре интелектуалнод рада. Такође, у свом слободном, необавезном времену ученици ће читати књиге, дневну и недељну штампу, слушати музику и сл.

Сарадња са родитељима
Комуникација са ученичким родитељима остварују васпитачи и директор, сваки из свог делокруга рада. Коминикација се остварује на следећи начин:
- заједнички родитељски састанци,
- индивидуални контакти-разговори,
- путем писама,
- телефоном,
- електронском поштом и др.

О контактима, тематици разговора са родитељима води се евиденција у одговарајућој документацији, која има за циљ перманентно праћење ученика у његовом био-психо и социо развоју и напредовању.

Васпитна делатност
Васпитна делатност
Васпитна делатност